Korten – efekt zardzewia?ej stali

Korten jest materia?em aktualnie bardzo modnym w architekturze nowoczesnej daj?cym efekt zardzewia?ej stali. Naturalna stal kortenowska ma jednak pewne ograniczenia zwi?zane z monta?em ci??kich elementw, formatowaniem stali i w ko?cu bardzo wysok? cen? ko?cowego produktu. Dzi?ki proponowanej przez nas technologii pokrywania dowolnych elementw warstw? naturalnego kortenu mamy nieograniczone mo?liwo?ci dekoracji wn?trz, elewacji zewn?trznych oraz mebli w trzykrotnie ni?szej cenie.