P?kni?cia i dylatacje.

Coraz cz??ciej spotykamy si? teori? firm konkurencyjnych, ?e dylatacji w posadzce bazowej nie trzeba przenosi? na warstw? dekoracyjn?. Jest to podej?cie do?? nieodpowiedzialne zwa?ywszy ze klient jest informowany jedynie o potrzebie zaszpachlowania dylatacji w posadzce bazowej tak by by?y niewidoczne.

Niestety z naszego do?wiadczenia wiemy ze 60% prac zwi?zanych z wykonaniem posadzki mikrocementowej wi??e si? z przygotowaniem posadzki bazowej. W zale?no?ci od jej stanu dysponujemy kilkoma systemami pozwalaj?cymi odpowiednio wzmocni? dylatacje i pod?o?e tak aby Pa?stwa posadzka nie mia?a ?adnych ??cze? i podzia?w a jednocze?nie gwarantowa?a, ?e p?kni?cia nie powstan? w przysz?o?ci. Jako przedstawiciel koncernu Nordpav-Euwork jeste?my jedyn? firm?, ktra stosuje system Magic Net czyli p?tno zbroj?ce zatapiane w warstwie kleju cementowego. System ten gwarantuje nam pe?ne bezpiecze?stwo przed p?kni?ciami i mo?liwo?? stosowania mikrocementu na bardzo trudne i zniszczone pod?o?a.