Posadzki dekoracyjne

Na przestrzeni ostatnich 10 lat przetestowali?my wiele technologii posadzek dekoracyjnych wielu producentw po to by mc dzisiaj zaoferowa? Pa?stwu rozwi?zania najbardziej atrakcyjne pod wzgl?dem estetyki oraz w pe?ni odporne na uszkodzenia mechaniczne i codzienne u?ytkowanie.

Jeste?my importerem i wy??cznym przedstawicielem w?oskiego koncernu Nordpav – Euwork na terenie polski.

EUWORK

Nordpav – Euwork jest fabryk? produkuj?ca pokrycia posadzkowe, mikrocementowe i ?ywiczne od ponad 30 lat.

Ofert? stanowi? materia?y ktre nak?adane s? warstwowo w technologii szpachlowej nie przekraczaj?cej 3mm. Ka?da pod?oga jest przygotowywana specjalnie wed?ug wytycznych klienta a jej efekt jest niepowtarzalny poniewa? wykonywany jest r?cznie przez naszych specjalistw. Oprcz pod?g materia?y mo?emy stosowa? rwnie? na ?ciany meble czy armatur? sanitarn? co pozwala praktycznie wyeliminowa? p?ytki ceramiczne w ?azience i ograniczy? zbieranie uci??liwego brudu w fugach.

Ze wzgl?du na innowacyjny system zbrojenia pod?o?a Magic Net wybrane przez nas technologie s? odporne na p?kanie i doskonale wsp?graj? z ogrzewaniem pod?ogowym . Mo?na je stosowa? rwnie? na zewn?trz budynkw.

Jako jedyna firma na terenie Polski mamy do dyspozycji w?asne laboratorium w ktrym przygotowa? mo?emy ka?dy kolor na ?yczenie klienta. Podstawowa paleta kolorystyczna to ponad 2000 kolorw NCS i RAL.

CHARME – posadzka szpachlowa ?ywiczna

Produkt w tej chwili najmodniejszy na rynku w?oskim czyli kolebce designu. Daje nam efekt bardziej monochromatyczny ni? posadzka mikrocementowa. W jednej tafli bez ?adnych fug i po??cze? uzyskujemy naturalny i bardzo wytrzyma?y na uszkodzenia wzr dekoracyjny dost?pny w ka?dym kolorze przygotowywanym specjalnie na Pa?stwa zamwienie. Mo?e by? stosowany jako ok?adzina ?cienna, pod?ogowa, meblowa, oraz zewn?trzna w formie posadzek tarasowych. Podstawowa paleta kolorystyczna to ponad 2000 kolorw NCS i RAL.

LIVING – mikrocement posadzka szpachlowa

Produkt o ?wietnych parametrach wytrzyma?o?ciowych. Nadaje urok wn?trzu poprzez bardzo naturalny i niepowtarzalny wzr powstaj?cy przy wykonaniu. Mo?e by? stosowany jako ok?adzina ?cienna, pod?ogowa, meblowa, oraz zewn?trzna w formie posadzek tarasowych. Wyst?puje w 2000 kolorw.